Rok 2020 w sektorze real estate obfitował w wiele ciekawych trendów, także nie znajdujących potwierdzenia w negatywnych prognozach z początków pandemii.

 • Pod względem wolumenu przeprowadzonych transakcji, dominował sektor magazynowy, który zyskuje na atrakcyjności także dzięki przesunięciu istotnej proporcji sprzedaży z kanału off-line do on-line.
 • W tym samym czasie, sektor centrów handlowych dołuje z powodu odpływu konsumentów do sektora e-commerce.
 • W oczekiwaniu na przedefiniowania funkcji powierzchni biurowych, znaczna część inwestorów instytucjonalnych wstrzymuje się z decyzjami.

Należy się spodziewać, że to nie koniec zmian i nowelizacji przepisów podatkowych czy rachunkowościowych.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę wątpliwości w zakresie praktyk ich stosowania, przygotowaliśmy „Real Estate guidebook 2020/2021”. Zawiera on zagadnienia i przykłady, które z pewnością będą pomocne w codziennej pracy działów finansowo-księgowych.

The year 2020 in the real estate sector was full of interesting trends, which had not been predicted in the negative forecasts dating back to the beginning of the pandemic.

 • In terms of the transaction volume, the warehouse sector dominated, gaining in attractiveness also due to the shift of a considerable share of sales from offline to online channels.
 • At the same time, the shopping centre sector is facing a downward tendency due to the exodus of consumers to the e-commerce sector.
 • In anticipation of redefining the function of office space, a significant number of institutional investors are holding off on their decisions.

It is to be expected that this is not the end of changes and further amendments to tax or accounting regulations.

In response to a growing number of concerns about their application in practice, we have prepared the “Real Estate Guidebook 2020/2021”. It includes issues and examples that will certainly be helpful in the daily work of financial and accounting departments.

Real Estate guidebook 2020/2021
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector
Pobierz „Real Estate guidebook 2020/2021. Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości”

To przewodnik opisujący kilkadziesiąt case studies opracowanych na bazie naszego doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach dla klientów z branży budowlanej i real estate.

Dzięki nawiązaniu do konkretnych przepisów i klarownym przykładom, stanowi wsparcie dla działów finansowo-księgowych mierzących się w codziennej praktyce z zagadnieniami księgowo-sprawozdawczymi.

Przewodnik został zaplanowany w sposób bezpośrednio nawiązujący do specyfiki działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Prezentowane rozwiązania księgowe zostały oparte na regulacjach MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek w okresie od 1 stycznia 2020 r.

Publikacja wskazuje również podstawowe różnice pomiędzy MSSF a polskimi standardami rachunkowości.

Download ”Real Estate guidebook 2020/2021. Accounting Case Studies in the Real Estate Sector”

It is a guide describing several dozen case studies based on our experience in international projects for clients from the construction and real estate industries.

Thanks to the reference to specific regulations and clear examples, it provides support for finance and accounting departments which face the accounting and reporting issues in their everyday practice.

The guidebook has been designed to mirror the order in which real estate companies operate and carry out investment activities.

Presented accounting solutions are based on IFRS regulations, which have affected the reporting of entities since January 1, 2020.

The publication also highlights the basic differences between the IFRS and Polish accounting standards (PAS).

Pobierz / Download guidebook

Na podany adres e-mail prześlemy publikację.
You will receive the publication by e-mail.

Na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy danych. Dowiedz się więcej. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe..

Rok 2020 w sektorze real estate obfitował w wiele ciekawych trendów, także nie znajdujących potwierdzenia w negatywnych prognozach z początków pandemii.

 • Pod względem wolumenu przeprowadzonych transakcji, dominował sektor magazynowy, który zyskuje na atrakcyjności także dzięki przesunięciu istotnej proporcji sprzedaży z kanału off-line do on-line.
 • W tym samym czasie, sektor centrów handlowych dołuje z powodu odpływu konsumentów do sektora e-commerce.
 • W oczekiwaniu na przedefiniowania funkcji powierzchni biurowych, znaczna część inwestorów instytucjonalnych wstrzymuje się z decyzjami.

Należy się spodziewać, że to nie koniec zmian i nowelizacji przepisów podatkowych czy rachunkowościowych.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę wątpliwości w zakresie praktyk ich stosowania, przygotowaliśmy „Real Estate guidebook 2020/2021”. Zawiera on zagadnienia i przykłady, które z pewnością będą pomocne w codziennej pracy działów finansowo-księgowych.

The year 2020 in the real estate sector was full of interesting trends, which had not been predicted in the negative forecasts dating back to the beginning of the pandemic.

 • In terms of the transaction volume, the warehouse sector dominated, gaining in attractiveness also due to the shift of a considerable share of sales from offline to online channels.
 • At the same time, the shopping centre sector is facing a downward tendency due to the exodus of consumers to the e-commerce sector.
 • In anticipation of redefining the function of office space, a significant number of institutional investors are holding off on their decisions.

It is to be expected that this is not the end of changes and further amendments to tax or accounting regulations.

In response to a growing number of concerns about their application in practice, we have prepared the “Real Estate Guidebook 2021”. It includes issues and examples that will certainly be helpful in the daily work of financial and accounting departments.

Nasi eksperci / Our Experts

Krzysztof Horodko Managing Partner Baker Tilly TPA
Krzysztof Dziekoński Partner Baker Tilly TPA
Maciej Krokosiński Associate Partner Baker Tilly TPA
Kamil Madanowski Manager Baker Tilly TPA
Bartosz Zioło Supervisor Baker Tilly TPA

Napisz do nas / Contact us

  Na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy danych. Dowiedz się więcej. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  O nas / About us

  Baker Tilly TPA świadczy kompleksowe usługi audytorskie oraz doradztwa biznesowego. Łączymy rozwiązania najwyższej jakości z międzynarodowym doświadczeniem oraz najlepszymi regionalnymi praktykami rynkowymi.

  Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy doradczej TPA i globalnej sieci Baker Tilly International, co pozwala nam na działania o zasięgu globalnym, ale przede wszystkim gwarantuje najwyższe i ujednolicone standardy pracy.

  Naszą ofertę uzupełniają usługi strategicznego doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości, a także doradztwa personalnego świadczone pod marką TPA Poland. Dostarczamy także obsługę prawną poprzez naszą kancelarię Baker Tilly Legal Poland.

  Baker Tilly TPA, TPA Poland oraz kancelaria Baker Tilly Legal Poland są wyłącznymi reprezentantami sieci Baker Tilly International w Polsce.

  www.bakertilly-tpa.pl

  Baker Tilly TPA provides comprehensive audit, business consulting and corporate finance services. We combine top quality solutions with international experience and the best regional market practices.

  We are a member of the international advisory group TPA and the global network Baker Tilly International, which allows us to operate on a global scale, but above all guarantees the highest and uniform standards of our work.

  Our offer is complemented by strategic tax advisory, accounting and payroll administration outsourcing, real estate investment advisory as well as HR consulting services, provided under the TPA Poland brand. We also provide legal services through our law firm Baker Tilly Legal Poland.

  Baker Tilly TPA, TPA Poland, and Baker Tilly Legal Poland are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland.

  www.bakertilly-tpa.pl