Rok 2021 w sektorze real estate w Polsce przyniósł wiele ciekawych zwrotów akcji.

 • Pozycję lidera pod względem wolumenu przeprowadzonych transakcji zajął sektor magazynowy.
 • Na rynku biurowym także nie widać euforii – wolumen transakcji w roku 2021 był niższy o 15% od tego zanotowanego w 2020 r. Rośnie też liczba pustostanów.
 • Gorąco jest natomiast na rynku mieszkaniowym – w 2021 r obserwowaliśmy wysoką sprzedaż i wzrosty cen. Zmiany przyniósł dopiero początek IV kwartału.
 • Nieciekawie wydaje się być w sektorze budownictwa. Notowane jest spowolnienie koniunktury, a braki w materiałach i przerwy w łańcuchach dostaw mogą być kolejną przeszkodą dla poprawy wskaźników w tej części rynku.

Jeśli do tego dołożymy zmiany w przepisach podatkowych (np. te wprowadzone w pakiecie Polskiego Ładu i obowiązujące od początku 2022 r.) to trzeba przyznać, że księgowi stanęli przed nie lada wyzwaniem. Zadania nie ułatwiają im także wciąż pojawiające się wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów.

Wychodząc temu wszystkiemu naprzeciw przedstawiamy siódme już wydanie naszego przewodnika „Real Estate Guidebook 2022/2023”. Zawarliśmy w nim praktyczne zagadnienia i przykłady, które pomogą w codziennej pracy działów finansowo-księgowych.

The year 2021 in the real estate sector in Poland saw many interesting twists and turns.

 • In terms of the volume of transactions carried out, the leading position was taken by the warehousing sector.
 • There is no sign of euphoria in the office market either – the volume of transactions in 2021 was 15% lower than that recorded in 2020. Vacancy rates are also on the rise.
 • The housing market, however, was booming, with high sales and price increases recorded in 2021. The change came only at the beginning of the fourth quarter.
 • Things do not seem to be going well in the construction sector. There has been a considerable slowdown reported, while material shortages and supply chain disruptions could be another impediment to improving indicators in this part of the market.

Combined with the amendments to tax regulations (such as those introduced in the Polish Deal package and effective as of the beginning of 2022) there is no denying that accountants are facing quite a challenge. The task is not any easier for them with the ever-occurring doubts about the interpretation of the new regulations.

To address all this, we present the seventh edition of our “Real Estate Guidebook 2022/2023. Inside, we have included practical issues and examples that will help in the daily work of finance and accounting departments.

Real Estate guidebook 2022/2023
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector
Pobierz „Real Estate guidebook 2022/2023.
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości”.

W najnowszej jego edycji przedstawiliśmy aż kilkadziesiąt case studies opracowanych na podstawie naszego doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach dla klientów z branż budowlanej i real estate.

Wskazanie konkretnych przepisów i praktyczne przykłady to nieodzowne wsparcie dla działów finansowo-księgowych, które muszą się mierzyć w codziennej praktyce z zagadnieniami księgowo-sprawozdawczymi.

Przewodnik został zaplanowany w sposób bezpośrednio nawiązujący do specyfiki działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Prezentowane rozwiązania księgowe uwzględniają regulacje MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek w okresie od 1 stycznia 2021 r.

Publikacja wskazuje również podstawowe różnice pomiędzy MSSF a polskimi standardami rachunkowości.

Download “Real Estate guidebook 2022/2023.
Accounting Case Studies in the Real Estate sector”.

Its latest edition features dozens of case studies compiled from our experience working on international projects for clients in the construction and real estate industries.

Pointing out specific regulations and practical examples is an indispensable support for financial and accounting departments that have to face accounting and reporting issues in their daily practice.

The guidebook has been designed to mirror the order in which real estate companies operate and carry out investment activities.

The accounting solutions presented take into account IFRS regulations that have affected the reporting of entities in the period from January 1, 2021.

The publication also highlights the basic differences between the IFRS and Polish accounting standards (PAS).

Pobierz / Download guidebook

Na podany adres e-mail prześlemy publikację.
You will receive the publication by e-mail.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są: TPA Sp. z o.o. Sp.k., TPA Management Sp. z o.o., TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k., Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k., Baker Tilly TPA Sp. z o.o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, w zależności udzielonej przez Ciebie zgody, w celu wysłania zamówionej przez Ciebie publikacji, prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Współadministratorów, wysyłania newsletterów, dostarczania zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia, informowania o nowościach na stronie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dowiedz się więcej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Klauzula informacyjna - TPA Poland

Współadministratorzy wspólnie przetwarzają dane osobowe na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych. Dowiedz się więcej. Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w grupie przedsiębiorstw - TPA Poland

The Joint Controllers of your personal data are: TPA Sp. z o.o. Sp.k., TPA Management Sp. z o.o., TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k., Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp. k., Baker Tilly TPA Sp. z o.o. Your personal data will be processed, depending on your consent, in order to send the publication you ordered, to conduct marketing activities directed at you, including direct marketing of the Joint Data Controllers’ own services, to send newsletters, to deliver invitations to trainings and other events. You have the right to request access to your personal data, to rectify, erase or restrict processing them, as well as the right to object to processing and to lodge a complaint with a supervisory authority. Find out more on how we process your personal data. Data Privacy Notice - TPA Poland

The Joint Data Controllers jointly process personal data pursuant to the Joint Data Control Agreement and the arrangements therein regarding the purposes, scope and means of processing. Find out more. The contents of the arrangements under the Joint Data Control Agreement in the group of enterprises - TPA Poland

Rok 2021 w sektorze real estate w Polsce przyniósł wiele ciekawych zwrotów akcji.

 • Pozycję lidera pod względem wolumenu przeprowadzonych transakcji zajął sektor magazynowy.
 • Na rynku biurowym także nie widać euforii – wolumen transakcji w roku 2021 był niższy o 15% od tego zanotowanego w 2020 r. Rośnie też liczba pustostanów.
 • Gorąco jest natomiast na rynku mieszkaniowym – w 2021 r obserwowaliśmy wysoką sprzedaż i wzrosty cen. Zmiany przyniósł dopiero początek IV kwartału.
 • Nieciekawie wydaje się być w sektorze budownictwa. Notowane jest spowolnienie koniunktury, a braki w materiałach i przerwy w łańcuchach dostaw mogą być kolejną przeszkodą dla poprawy wskaźników w tej części rynku.

Jeśli do tego dołożymy zmiany w przepisach podatkowych (np. te wprowadzone w pakiecie Polskiego Ładu i obowiązujące od początku 2022 r.) to trzeba przyznać, że księgowi stanęli przed nie lada wyzwaniem. Zadania nie ułatwiają im także wciąż pojawiające się wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów.

Wychodząc temu wszystkiemu naprzeciw przedstawiamy siódme już wydanie naszego przewodnika „Real Estate Guidebook 2021/2022”. Zawarliśmy w nim praktyczne zagadnienia i przykłady, które pomogą w codziennej pracy działów finansowo-księgowych.

The year 2020 in the real estate sector was full of interesting trends, which had not been predicted in the negative forecasts dating back to the beginning of the pandemic.

 • In terms of the transaction volume, the warehouse sector dominated, gaining in attractiveness also due to the shift of a considerable share of sales from offline to online channels.
 • At the same time, the shopping centre sector is facing a downward tendency due to the exodus of consumers to the e-commerce sector.
 • In anticipation of redefining the function of office space, a significant number of institutional investors are holding off on their decisions.

It is to be expected that this is not the end of changes and further amendments to tax or accounting regulations.

In response to a growing number of concerns about their application in practice, we have prepared the “Real Estate Guidebook 2021”. It includes issues and examples that will certainly be helpful in the daily work of financial and accounting departments.

Nasi eksperci / Our Experts

Krzysztof Horodko Managing Partner Baker Tilly TPA
Maciej Krokosiński Partner Baker Tilly TPA
Kamil Madanowski Manager Baker Tilly TPA
Bartosz Zioło Manager Baker Tilly TPA

Napisz do nas / Contact us  Współadministratorami Twoich danych osobowych są: TPA Sp. z o.o. Sp.k., TPA Management Sp. z o.o., TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k., Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k., Baker Tilly TPA Sp. z o.o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, w zależności udzielonej przez Ciebie zgody, w celu wysłania zamówionej przez Ciebie publikacji, prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Współadministratorów, wysyłania newsletterów, dostarczania zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia, informowania o nowościach na stronie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dowiedz się więcej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Klauzula informacyjna – TPA Poland

  Współadministratorzy wspólnie przetwarzają dane osobowe na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych. Dowiedz się więcej. Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w grupie przedsiębiorstw – TPA Poland

  The Joint Controllers of your personal data are: TPA Sp. z o.o. Sp.k., TPA Management Sp. z o.o., TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k., Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k., Baker Tilly TPA Sp. z o.o. Your personal data will be processed, depending on your consent, in order to send the publication you ordered, to conduct marketing activities directed at you, including direct marketing of the Joint Data Controllers’ own services, to send newsletters, to deliver invitations to trainings and other events. You have the right to request access to your personal data, to rectify, erase or restrict processing them, as well as the right to object to processing and to lodge a complaint with a supervisory authority. Find out more on how we process your personal data. Data Privacy Notice – TPA Poland

  The Joint Data Controllers jointly process personal data pursuant to the Joint Data Control Agreement and the arrangements therein regarding the purposes, scope and means of processing. Find out more. The contents of the arrangements under the Joint Data Control Agreement in the group of enterprises – TPA Poland

  O nas / About us

  Baker Tilly TPA świadczy kompleksowe usługi audytorskie oraz doradztwa biznesowego. Łączymy rozwiązania najwyższej jakości z międzynarodowym doświadczeniem oraz najlepszymi regionalnymi praktykami rynkowymi.

  Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy doradczej TPA i globalnej sieci Baker Tilly International, co pozwala nam na działania o zasięgu globalnym, ale przede wszystkim gwarantuje najwyższe i ujednolicone standardy pracy.

  Naszą ofertę uzupełniają usługi strategicznego doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości, a także doradztwa personalnego świadczone pod marką TPA Poland. Dostarczamy także obsługę prawną poprzez naszą kancelarię Baker Tilly Legal Poland.

  Baker Tilly TPA, TPA Poland oraz kancelaria Baker Tilly Legal Poland są wyłącznymi reprezentantami sieci Baker Tilly International w Polsce.

  www.bakertilly-tpa.pl

  Baker Tilly TPA provides comprehensive audit, business consulting and corporate finance services. We combine top quality solutions with international experience and the best regional market practices.

  We are a member of the international advisory group TPA and the global network Baker Tilly International, which allows us to operate on a global scale, but above all guarantees the highest and uniform standards of our work.

  Our offer is complemented by strategic tax advisory, accounting and payroll administration outsourcing, real estate investment advisory as well as HR consulting services, provided under the TPA Poland brand. We also provide legal services through our law firm Baker Tilly Legal Poland.

  Baker Tilly TPA, TPA Poland, and Baker Tilly Legal Poland are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland.

  www.bakertilly-tpa.pl